Koszyk 0
0.00 zł
Hamaki Hamaki z drążkiem Fotele hamakowe Fotele wellness Stojaki Akcesoria Poduszki Zestawy
»
Regulamin e-usług
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego działającego w domenie www.hamakijobek.pl.


Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I: Postanowienia ogólne.
Rozdział II: Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.
Rozdział III: Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca.
Rozdział IV: Warunki założenia konta w sklepie internetowym w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Rozdział V: Usługa polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia i aktywnej poczty e-mail.
Rozdział VI: Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletynu informacyjnego - Newsletter.
Rozdział VII: Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym
Rozdział VIII: Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.
Rozdział IX: Tryb postepowania reklamacyjnego.
Rozdział X: Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.
Rozdział XI: Punkt kontaktowy.
Rozdział XII: Postanowienia końcowe.


Definicje pojęć użyte w Regulaminie:

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i procedury korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zwany dalej i na stronie internetowej „regulaminem” lub zamiennie „regulaminem e-usług”.
Usługodawca – Krzysztof Baran prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOUTON INTERACTIVE KRZYSZTOF BARAN z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Starowiejskiej 265 08-110 Siedlce, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. Możliwość pobrania wydruku z CEIDG ze strony internetowej http://www.ceidg.gov.pl
NIP: 8211520137
Regon: 711664250
Dane do kontaktu:
Numer telefonu: 25 633 04 77
Adres e-mail: sklep@hamakijobek.pl
Adres korespondencyjny, w tym właściwy dla składanych reklamacji:
MOUTON INTERACTIVE KRZYSZTOF BARAN
ul. Starowiejska 265
08-110 Siedlce
adres e-mail: sklep@hamakijobek.pl
Numer telefonu: 25 633 04 77
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z udostępnionych przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną.
Strona internetowa – dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie www.hamakijobek.pl
Sklep internetowy – prowadzona przez Usługodawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zwany w dalszej części regulaminu „sklepem internetowym”.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (np. laptop, telefon).
Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy udostępnione w procesie zakładania konta, w tym informacje dotyczące złożonego/ych zamówienia/ówień.
Login - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, identyfikujący Usługobiorcę jako użytkownika założonego konta.
Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, chroniący a zarazem umożliwiający dostęp do konkretnego konta z przypisanym mu loginem.
Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie internetowym.
Biuletyn informacyjny newsletter – przesyłany drogą elektroniczną (na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail) informator o nowościach i promocjach związanych ze sprzedażą prezentowanych towarów na stronie sklepu internetowego.
Produkt/towar - prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży.
Karta produktu/towaru – wyświetlany przez system na stronie sklepu internetowego opis towaru, obejmujący jego zdjęcie, cenę, dostępność, cechy funkcjonalne oraz użytkowe.

ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego działającego w domenie www.hamakijobek.pl
2. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej, Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych/informacji.
3. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Usługobiorcom zaleca się stosowanie na sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed wirusami, robakami internetowymi typu (worm), w tym innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę a powodujące zagrożenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę mają charakter nieodpłatny.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym bądź ingerowania w sposób sprzeczny z prawem w technologię sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ II: Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

1.Usługodawca w ramach prowadzonego sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
- zawieraniu umów sprzedaży na prezentowane w sklepie internetowym towary za pomocą formularzy rejestracji/zamówienia z możliwością dogodnego edytowania wprowadzanych danych,
- założeniu, korzystaniu, usunięcia konta w sklepie internetowym,
- subskrypcji biuletynu newsletter tj. przesyłaniu pod wskazany przez Usługobiorców adres e-mail bieżącej informacji o promocjach i nowościach związanych z asortymentem sklepu internetowego.
2. Usługobiorcy mają możliwość zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdym czasie, a także przerwania procesu składania zamówienia (elektroniczny formularz zamówienia) do momentu kliknięcia checkboxa „zamawiam i płacę” wyświetlonym przez system z momentem podsumowania zamówienia.

RODZIAŁ III: Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorców następujących wymagań technicznych:
- dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet), w tym także za pomocą analogowej telefonii komórkowej,
- posiadanie aktywnej poczty e-mail,
- przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

Rozdział IV: Warunki założenia konta w sklepie internetowym w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną Usługobiorcy mają możliwość założenia bezpłatnego konta, którego funkcjonalność polega na administrowaniu i zarządzaniu własnymi danymi osobowymi w procesie składania zamówienia.
2. Usługodawca w ramach założonego konta udostępnia usługi bezpośrednio zarządzane przez Usługobiorcę a polegające na: wprowadzeniu/modyfikowaniu danych do wysyłki, udostępnianiu danych do faktury, podglądu do historii złożonych zamówień, zmianie dostępu do założonego konta poprzez aktualizację hasła, korzystaniu z programu partnerskiego i wynikających z niego bonifikat i gratisów.
3. W celu dokonania rejestracji umożliwiającej założenie konta należy kliknąć zakładkę „TWOJE KONTO” dostępną na stronie internetowej, a następnie zakładkę „Zarejestruj się”.
4. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 3, system wyświetla formularz rejestracyjny z możliwością dogodnego edytowania tekstu, obejmującego następujące pola z danymi:
LOGIN (może obejmować litery – małe/wielkie, cyfry oraz znaki specjalne)
HASŁO (utworzone dla indywidualnie wskazanego loginu, może obejmować małe i wielkie litery, cyfry, znaki specjalne – zaleca się, dla celów bezpieczeństwa, aby składało się z co najmniej 8 znaków)
POWTÓRZENIE HASŁA
Dane osobowe Usługobiorcy:
IMIĘ
NAZWISKO
FIRMA (pole nieobowiązkowe)
NIP (pole nieobowiązkowe)
ULICA
NUMER DOMU
NUMER MIESZKANIA
KOD POCZTOWY
MIEJSCOWOŚĆ
ADRES E-MAIL
TELEFON
FAX (pole nieobowiązkowe)
KRAJ
5. Formularz rejestracyjny zawiera także dwa pola w postaci checkboxa:
- pierwszy z informacją o obowiązującym na chwilę zakładania konta regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin e-usług) - z wersją do pobrania i odczytu,
- drugi z wyrażeniem zgody na otrzymywanie biuletynu informacyjnego newsletter (pole nieobowiązkowe)
6. Zakończenie procesu rejestracji związanego z założeniem konta finalizuje kliknięcie przycisku „ZAŁÓŻ KONTO”.
7. Na podany w procesie rejestracji adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca założenie konta.
8. W kolejnych etapach logowania, na stronie sklepu internetowego, należy wpisać we właściwych polach podany w procesie rejestracji login oraz indywidulanie utworzone hasło.
9. Założenie konta możliwe jest również w procesie składania zamówienia, zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale V niniejszego Regulaminu.

Rozdział V: Usługa polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia i aktywnej poczty e-mail

1. Procedura związana z zawarciem umowy sprzedaży (tryb online) przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie wybrania przez Usługobiorcę interesującego go produktu, a następnie kliknięciu na jego zdjęcie.
2. Po wybraniu produktu Usługobiorca określa ilość zamawianego towaru, którego zakup potwierdza przyciskiem „dodaj do koszyka”.
3. Na karcie wyświetlonego produktu Usługobiorcy mogą zapoznać się cechami funkcjonalnymi i użytkowymi towaru po kliknięciu w zakładkę „OPIS PRODUKTU”, a także opiniami dotyczącymi wybranego modelu w zakładce „OPINIE O PRODUKCIE”
4. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2, następuje czteroetapowy proces związany ze złożeniem zamówienia obejmujący:
ETAP I
5. Wyświetlenie przez system opisu zamawianego towaru (nazwa, model, kolorystyka, numer), jego ilość, cena/y brutto, ewentualnie udzielona bonifikata (rabat), podsumowanie.
6. Etap I umożliwia skorzystanie z ewentualnie posiadanego kodu promocyjnego, który należy wpisać w odpowiednio na ten cel oznaczonym polu, a następnie potwierdzić kliknięciem w zakładkę „ ZATWIERDŹ”. W przypadku skorzystania z dostępnej na ten cel opcji wysokość rabatu uwzględnia zestawienie, o którym mowa w pkt. 5.
7. Usługobiorcy mogą również na tym poziomie założyć konto klikając w dostępną na ten cel zakładkę „ZAŁÓŻ KONTO”, a następnie postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale IV niniejszego regulaminu.
8. Aktualizacja koszyka, poprzez wybór kolejnych produktów w ramach składanego zamówienia, odbywa się po kliknięciu zakładki „AKTUALIZUJ KOSZYK”, przejście do kolejnego etapu składania zamówienia następuje po kliknięciu w zakładkę „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”.
ETAP II
9. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 8, system wyświetla elektroniczny formularz zamówienia, który należy uzupełnić o następujące dane (w przypadku braku założonego konta): FIRMA (nieobowiązkowe), IMIĘ, NAZWISKO, ULICA, NUMER DOMU, NUMER MIESZKANIA, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, TELEFON, ADRES E-MAIL, KRAJ
10. Elektroniczny formularz zamówienia zawiera również opcję obejmującą dostępne sposoby zapłaty za towar, których wyboru dokonuje Usługobiorca w procesie składania zamówienia, a także podsumowanie obejmujące cenę towaru wraz z ewentualnymi z tego tytułu kosztami dostawy.
11. W przypadku ewentualnych uwag do składanego zamówienia można je wprowadzić w odpowiednio przeznaczonym na ten cel polu, z opcją dogodnego edytowania tekstu.
12. Po wypełnieniu pól elektronicznego formularza zamówienia, o którym mowa w pkt. 9, przejście do kolejnego etapu składania zamówienia następuje poprzez kliknięcie zakładki „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”
ETAP III
13. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 12, system wyświetla podsumowanie złożonego zamówienia na które składają się:
NAZWA TOWARU (rodzaj, model, kolorystyka, oznaczenie), ILOŚĆ, CENA BRUTTO, DANE KUPUJĄCEGO (imię i nazwisko, adres dostawy, adres-email, numer telefonu), DOSTĘPNA FORMA DOSTAWY, WYBRANA FORMA PŁATNOŚCI (w tym ewentualne uwagi do złożonego zamówienia).
14. Przed zakończeniem procedury złożenia zamówienia, można dokonać korekty wprowadzanych danych poprzez kliknięcie przycisku „Wstecz”.
15. Finalizacja procedury związanej ze złożeniem zamówienia następuję poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” oraz odznaczeniem checkboxa z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią aktualnie obowiązującego regulaminu OWS oraz pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, z wersją do pobrania i odczytu.
ETAP IV
16. Na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami (określonymi w pkt. 13) oraz informacją o prawie do odstąpienia od umowy.
Aktywna poczta e-mail (procedura złożenia zamówienia)
17. Zamówienia można dokonać także poprzez przesłanie bezpośrednio na adres e-mail Usługodawcy treści oferty z następującymi danymi:
- wskazanie towaru, w tym określenie jego modelu a także zamawianej ilości,
- cenie za wskazany towar,
- dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty za produkt,
- dane osobowe (Imię i nazwisko, adres elektroniczny e-mail, numer telefonu, adres dostawy)
18. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail usługobiorcy informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
19. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 2 zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw, ceny, danych Klienta, wybranego sposobu płatności i dostawy oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

Rozdział VI: Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletynu informacyjnego - Newsletter

1. Subskrypcja biuletynu informacyjnego newsletter, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Sprzedawcę w ramach prowadzonego sklepu internetowego, odbywa się w następujących trybach:
- w trakcie procesu rejestracji oraz składania zamówienia, poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego następującą treść:
„Tak, chcę otrzymywać informację o nowościach i promocjach sklepu internetowego www.hamakijobek.pl oraz w tym celu wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów usługi subskrypcji newslettera. Zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter”
- poprzez wypełnienie na stronie głównej pola z adresem e-mail, a następnie kliknięcie checkboxa z oświadczeniem:
„Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.hamakijobek.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów związanych z usługą subskrypcji Newslettera”,
2. Na adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłany e-mail o następującej treści:
„Ze strony naszego sklepu internetowego została wysłana prośba dodania tego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej biuletynu informacyjnego newsletter, aby to potwierdzić prosimy kliknąć na poniższy link: http://www.hamakijobek.pl/newsletter?idnl=si0260fqnbsd6oidpp8f8p4nb2q8poonb0dd&opcja=z
Z prenumeraty newslettera naszego sklepu możesz zrezygnować w dowolnym czasie wpisując swój adres jeszcze raz na stronie sklepu oraz klikając w przycisk WYPISZ. Pamiętaj, że masz prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawienia. Zgoda na subskrypcję może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem twojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter.Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość przez pomyłkę, zignoruj ją.”
3. Potwierdzenie linku powoduje zapisanie Usługobiorcy do listy subskrybentów newslettera sklepu internetowego działającego w domenie www.hamakijobek.pl.
4. Odwołanie zgody na przetwarzanie adresu e-mail przesłane do Usługodawcy może nastąpić w każdej dostępnej formie co spowoduje zaprzestanie subskrypcji biuletynu „Newsletter”. Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych znajduje się w dokumencie „Polityka prywatności”.

Rozdział VII: Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym

1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym, która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.
2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: sklep@hamakijobek.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy: ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce.
3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.

Rozdział VIII: Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

1.W procesie składania zamówienia, przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia, istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany przedmiotu zamówienia do momentu kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę”.
2. Po złożeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji (wysłanie przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail) można dokonać korekty we wprowadzonych danych, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez: wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy: sklep@hamakijobek.pl lub telefonicznie: (+48) 600 055 695
3. W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu w złożonym zamówieniu klient/Usługobiorca ma prawo do jego zmiany w ciągu 12 godzin od otrzymanie e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.
4. Po dokonaniu korekty zamówienia Usługodawca przesyła wiadomość e-mail na adres elektroniczny Usługobiorcy z potwierdzeniem wykonania zakresu korekty zmian, wynikających z żądania, o który mowa w pkt. 2.

Rozdział IX: Tryb postepowania reklamacyjnego

1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy bądź telefonicznie.
3. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2 należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym dane Usługobiorcy (numer telefonu, adres e-mail) oraz wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości.
4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny wskazany przez niego sposób.

Rozdział X: Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/ klientów korzystających i odwiedzających stronę internetową, działającą w domenie www.hamakijobek.pl, jest Krzysztof Baran prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOUTON INTERACTIVE KRZYSZTOF BARAN, będący Usługodawcą decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy sprzedaży Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Dane, o których mowa w pkt. 2, obejmują:
- imię i nazwisko,
- adres dostawy/korespondencyjny,
- adres e-mail,
- numer telefonu kontaktowego.
4. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3, jest dobrowolne jednak ich brak spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie zawarcia umowy sprzedaży na prezentowane towary w sklepie internetowym.
5. W związku z wykonaniem zamówienia, w tym dostawą zakupionego towaru, dane osobowe klientów takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy, przekazywane są firmie kurierskiej Siódemka, która w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudni się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek.
6. Dla celów marketingowych możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie po wyrażeniu przez niego na cel zgody.
7. W przypadkach, określonych w pkt 6, Usługodawca udostępnia odpowiednie pole checkbox z opisem zakresu i celu przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.
6. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.
7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera dokument „Polityka prywatności”

Rozdział XI: Punkt kontaktowy

1. Usługobiorcy mogą skorzystać z informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną w ramach punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.
2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w pkt 1, udziela odpowiedzi na zapytania usługodawców i usługobiorców w języku polskim lub angielskim w zakresie:
- praw i obowiązków usługodawców i usługobiorców,
- procedur reklamacyjnych oraz naprawienia szkody w przypadku zaistniałych sporów,
- podania informacji o odpowiednich organach, stowarzyszeniach, czy organizacjach udzielających praktycznej pomocy odnośnie elektronicznego świadczenia usług.

Rozdział XII: Postanowienia końcowe

1. Świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, odbywa się w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
2. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy, w szczególności:
- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców.
4. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
- zmiany szaty graficznej strony internetowej, działającej w domenie www.hamakijobek.pl mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
- zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do handlu elektronicznego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną,
4. Zmiany obowiązują w terminie 14 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania i obowiązywania zmian.
5. W przypadku Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w ramach zawartych umów, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie im przesłany na wskazany przez nich adres e-mail. W braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania e-maila.
6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.hamakijobek.pl
7. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.hamakijobek.pl. W każdym jednak przypadku na żądanie Usługobiorcy regulamin e-usług zostanie przesłany w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje żądający Usługobiorca.
8. Przedstawione na stronie sklepu internetowego: szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy towarów nie mogą być bez zgody Usługodawcy modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2016 roku.

Niniejszy regulamin nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez zgody Usługodawcy dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.